© 2023 Sho Ikushima

Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/sweet2/shoikushima.com/public_html/wp-content/themes/shoikushima/template-parts/content-single.php on line 89

Sennenn no Tamayura

Supervisor: Kinkunojo Onoe
Director/Script: Hiroyuki Oono
Music:Yuichiro Ono
Choreography:Uran Hirosaki
Costume: Izutsu Kikaku
Set design:Jun Matsuno

Cast: Tsubasa Imai, Tsubasa Makoto, Shinya Niiro, Ayu Manaka, Shinichiro Hino, Uran Hirosaki, Kikunojo Onoe, Shogo Yoshii, Yuichiro Onuki, Kieayaka HAnayagi, Kyonosuke Fujima, Yosuke Saito, Mika Ikeda, Sho Ikushima, Yukiko Matsumoto